top of page
Search

Czy można uchronić firmę przed utratą zysku wskutek COVID-19?

Światowa pandemia koronawirusa wstrzymuje funkcjonowanie coraz większej ilości przedsiębiorstw. Od kilku miesięcy nasuwa się więc pytanie czy straty te mogą być pokryte ubezpieczeniem od utraty zysku?


Ubezpieczenie utraty zysku (z ang. Business Interruption) w dobie pandemii COVID-19 wybrzmiewa coraz głośniej na rynku ubezpieczeniowym, bowiem miliony przedsiębiorców na całym świecie doznały krótszych lub dłuższych przerw w prowadzeniu działalności, spowodowanych kolejnymi falami wirusa i przedłużającymi obostrzeniami. Każdy przedsiębiorca jest świadomy jak kluczowymi elementami prowadzenia działalności są koszty stałe i zyski, dzięki którym może prawidłowo funkcjonować, inwestować, rozwijać się lub dokonywać ekspansji na kolejne rynki.


Czym jest ubezpieczenie utraty zysku?


Business Interruption obejmuje ochroną koszty stałe oraz prognozowany zysk brutto przedsiębiorstwa, który zostałby wygenerowany z tytułu prowadzonej działalności produkcyjnej lub usługowej, gdyby działalność nie została przerwana wskutek wystąpienia zdarzenia, które spowodowało szkodę w posiadanym mieniu. Należy jednak zaznaczyć, że ubezpieczenie BI nie jest odrębnym produktem; funkcjonuje jako uzupełnienie ubezpieczenia majątkowego do ryzyk takich jak zdarzenia losowe, awarie czy ryzyka budowlane. Większość przedsiębiorców posiada standardowe ubezpieczenie mienia, maszyn czy sprzętu elektronicznego, jednak pokrywa ono jedynie wartość mienia w wyniku szkody materialnej w wyniku nagłego zdarzenia, np. pożaru. Jednakże w momencie materializacji ryzyka nie posiadając dodatkowej ochrony na czas przerwy w generowaniu zysku, firma naraża się na zaprzestanie wywiązywania się z zobowiązań finansowych takich jak kredyty leasingowe, wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne, a co za tym idzie zachwiania płynności finansowej i rentowności, co w perspektywie czasu może prowadzić do upadłości – jak pokazują statystyki NFPA (National Fire Protection Association) w firmach, w których wystąpiła znaczna szkoda majątkowa, aż ponad 50% strat finansowych stanowią straty związane z czasową utratą zysku w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności. Korzyści płynące z ubezpieczenia BI pozwalają zachować stabilność finansową podczas nieobecności na rynku na czas potrzebny do odtworzenia majątku. Na ryzyko obniżenia lub utraty zysków szczególnie narażone są przedsiębiorstwa produkcyjne i outsourcingowe bazujące na powierzaniu produkcji podmiotom zewnętrznym.


Business Interruption a COVID-19


Światowa pandemia koronawirusa wstrzymuje i utrudnia działanie wielu przedsiębiorstw, nasuwa się więc pytanie czy straty te mogą być pokryte ubezpieczeniem od utraty zysku? Warto w tym momencie wspomnieć o podobnej, choć na mniejszą skalę, sytuacji epidemii z 2003 roku, kiedy zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS-CoV sparaliżował pracę wielu przedsiębiorstw w Azji. Wówczas zakłady ubezpieczeń nie posiadały klauzuli wyłączających od ochrony ubezpieczeniowej wskutek skutków epidemii i wypłaciły miliony odszkodowań. Dzisiaj Ubezpieczyciele argumentują, iż utrata zysku musi być spowodowana bezpośrednią fizyczną szkodą w mieniu. Jednak przyglądając się sytuacji na świecie można dostrzec, że mnożą się pozwy przedsiębiorców, a sądy wydały już kilka przychylnych im wyroków; Brytyjski Sąd Najwyższy rozstrzygnął na korzyść ubezpieczonych precedensowy spór dotyczący utraconego zysku wskutek zamknięcia lub ograniczenia działalności z powodu COVID-19. Amerykański Sąd Okręgowy Karoliny Północnej również wydał przychylne orzeczenie w sprawie pozwu właścicieli restauracji, którzy zmuszeni byli wskutek nakazów administracyjnych zamknąć swe lokale. Sąd wyjaśnił, że „bezpośrednia fizyczna szkoda” obejmuje „utratę możliwości korzystania lub dostępu do objętego ubezpieczeniem mienia, nawet jeśli struktura mienia nie uległa zmianie” i uznał za szkodę administracyjne restrykcje. Analizując rozwój sytuacji na świecie można wysnuć tezę, że dla wielu przedsiębiorstw na świecie, w tym w Polsce, pojawia się światełko w tunelu. Czas pokaże czy przedsiębiorcy, oprócz wspierania swoich biznesów kolejnymi tarczami antykryzysowymi i świadczeniami postojowymi, będą mogli również otrzymać odszkodowania z tytułu ubezpieczenia utraty zysku wskutek przerwy w działalności.


Business Interruption w przyszłości


Ryzyka związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych i występowania globalnych pandemii zajmują pierwsze miejsce w na liście zagrożeń w perspektywie krótkoterminowej i czołowe miejsce w prognozach średnioterminowych według Global Risks Report. Z perspektywy biznesu zmiany społeczno-ekonomiczne wywołane pandemią COVID-19 stawiają przedsiębiorcom nowe wyzwania. Już dziś obserwujemy sytuacje, w których zarówno ogólnokrajowy, jak i lokalny biznes zwraca uwagę, czy w wznawianych na kolejne lata polisach BI lub innych ubezpieczenia, na przykład w programach grupowych dla pracowników, są włączone ryzyka pandemiczne, w szczególności COVID-19. Ten trend i wyzwania przedsiębiorców zauważają także Zakłady Ubezpieczeń, które zmuszone będą w przyszłości do podjęcia decyzji o włączeniu ryzyk związanych z występowaniem pandemii do standardowych warunków ochrony w większości produktów, które dziś oferują. Z kolei Broker ubezpieczeniowy, który poniekąd bierze na swoje barki zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w przedsiębiorstwach dobrze zna specyfikę rynku swojego klienta i wie jak istotną rolę spełniają ubezpieczenia finansowe i inne ubezpieczenia dla firm, które są dopasowane do warunków społeczno-ekonomicznych w jakich znajduje się dzisiejszy biznes.


Kancelaria Crafto Brokers Sp. z o.o. stale monitoruje rynek ubezpieczeń finansowych oraz wpływu pandemii COVID-19 na rozwój sytuacji w branży ubezpieczeniowej. Obserwując wyroki sądów na świecie, głównie w krajach anglosaskich bazujących na common law, nie sposób przewidzieć czy polskie sądy przyjmą podobną interpretację szkody w mieniu w ubezpieczeniach BI. Liczmy na to, że wyroki będą na korzyść polskich przedsiębiorców. Stale uczymy się na doświadczeniach, dokładnie przyglądamy się branży, poddajemy analizie ogólne warunki umów oraz rozszerzamy ochrony naszych klientów o dodatkowe klauzule, bowiem w przyszłości może to otworzyć drogę do próby ubiegania się o odszkodowanie w ramach posiadanej polisy od utraty zysku.Masz pytania?


Twoja firma potrzebuje ubezpieczenia od przerwy w działalności lub masz problem z uzyskaniem odszkodowania z zakładu ubezpieczeń? Konsultanci Ds. Ubezpieczeń Finansowych w Crafto Brokers odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania i opracują odpowiednie działania dla Twojej firmy.


Skontaktuj się z nami lub porozmawiaj z Doradcą na czacie.
#covid19 #businessinterruption #utratazysku #przedsiębiorcy

bottom of page