top of page
  • Facebook
CB_wheel_big_2.png

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko określane jest jako wpływ niepewności na cele. O jego źródle, dynamice, specyfice i wpływie na ciągłość działalności przedsiębiorstwa decyduje wiele warunków i okoliczności. Wśród warunków należy wymieniać ryzyka, między innymi o charakterze fizycznym, podmiotowym a także przesłanki prawne. Okoliczności, określane także czynnikami wystąpienia ryzyka, stanowią  punkt wyjścia dla ubezpieczeniowej identyfikacji i oceny ryzyka, decydując o sposobie zarządzania i ochrony przed skutkami jego materializacji. Nie można jednoznacznie określić ryzyka uniwersalnego dla każdego rodzaju działalności, dlatego tak ważne jest aby posiadać system zarządzania i kontroli zgodny z założonymi celami. Zapobieganie stratom finansowym jest jednym z celów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Identyfikacja i ocena dzisiejszych oraz przyszłych zagrożeń, mających wpływ na funkcjonowanie organizacji, pozwala na określenie adekwatnych planów działania.

Crafro Brokers Sp. z o. o. specjalizuje się w budowie solidnych systemów zarządzania ryzykiem. Jest to proces identyfikacji, oceny, zarządzania i kontroli potencjalnych zdarzeń mających wpływ na cele i ciągłość działania organizacji. Najważniejsze w budowie metody postępowania z ryzykiem jest jej czytelność i zrozumiałość dla każdego pracownika zaangażowanego w zarządzanie organizacją. Efektywna polityka zarządzania ryzkiem pozwala nie tylko zidentyfikować obszary konieczne do ubezpieczenia lecz także ograniczyć koszty ochrony ubezpieczeniowej.

Naszym partnerom ofertujemy praktyczne wsparcie w zarządzaniu ryzkiem i budowie Planu Ciągłości Działania (Business Continuity Planning).  BCP jest zbiorem zasad i reguł działania w sytuacjach takich jak pożar, katastrofy naturalne, awarie urządzeń, systemów, przerwy w dostawie surowców i materiałów, ataki terrorystyczne, pandemie, kryzysy związane z marką i reputacją organizacji.

About & Subscribe

Skorzystaj z rozwiązań, które podążają za Tobą.

Wyślij formularz kontaktowy lub napisz do nas na czacie!

CraftoBrokers_logo_2_1500px.png

Mierz wysoko, bez ryzyka.

  • Facebook
  • Twitter
bottom of page